Adatvédelmi Tájékoztató

Intézményünk, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján, személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Az adatkezelő neve és elérhetősége:                         Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
                                                                                                 5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;

Tájékoztatjuk, adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek.

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a Recepción a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 • név
 • születési idő
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • születési hely
 • telefonszám
 • lakcím.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • zárójelentést legalább 50 évig;
 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet címére vagy elektronikusan az titkarsag@mezoturikorhaz.hu címre küldheti.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül küldjük az Ön által meghatározotcímre.Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető elektronikus formában a kórház honlapján www.mezoturikorhaz.hu

Mezőtúr, 2022. szeptember 16.

Dr. Szecsei Klára
főigazgató