Közérdekű adatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis
Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
  Adat Adatfelelős Elérhetőség Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Igazgatási Osztály letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Igazgatási Osztály Szervezeti és Működési Szabályzat A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3.   A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)   Igazgatási Osztály letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5.   A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai    nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.   A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye   nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.   A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve   nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.   A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai   Orvosigazgató  Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  Adat Adatfelelős Elérhetőség Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Igazgatási Osztály Adatvédelmi szabályzat            Szervezeti és Működési SzabályzatAlapító Okirat A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.   Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven   nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3.   A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai   nem releváns Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4.   Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről   nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5.   A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények   Szervezeti és Működési Szabályzat            Szabályzatok A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.   A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei   Informatikai Osztály Szoftver Szerződések A változásokat követően azonnal archívumban tartásával
7.   A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke   nem releváns A változásokat követően azonnal archívumban tartásával
8.   A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza   nem releváns A változásokat követően azonnal archívumban tartásával
9.   A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától   nem releváns A változásokat követően azonnal archívumban tartásával
10.   A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények     Tájékoztató           Járóbeteg időpont változások  Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
11.   A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk   nem releváns Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12.   A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   Orvosigazgató Vizsgálatok ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve   Igazgatási Osztály Adatvédelmi szabályzat           Adatigénylés  Negyedévente Az előző állapot törlendő
14.   A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   Informatikai Osztály Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő         Statisztikai Adatszolgáltatás Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.   A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai   Igazgatási Osztály Költségvetési Adatok 

Szerződések 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.   Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél   nem releváns Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.   A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek   nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.   A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista   nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20.   A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata   nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
21.   A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen   nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
22.   A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás   nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
23.   A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése   nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
24.   A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege   nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
25.   A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére   nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok
  Adat Adatfelelős Elérhetőség Frissítés Megőrzés
1.   A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója   koordinációs vezető  Gazdálkodási adatok A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2.   A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Bér-és Munkaügyi Osztály Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatása Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.   A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   nem releváns A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4.   Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani   koordinációs vezető Szerződések          5mill. szerződések A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
5.   A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)   nem releváns Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.   A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések   nem releváns Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.   Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések   koordinációs vezető Pályázatok Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
8.   Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   koordinációs vezető Közbeszerzési Terv Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Különös közzétételi lista – Szervezetre, működésre vonatkozó adatok
  Adat Adatfelelős Elérhetőség Frissítés Megőrzés
1. Intézményi várólista Elemzés Várólisták
IBSZ-INTVAROLISTA
negyedévente az előző állapot 1 évig achívumban tartásával

                    

Különös közzétételi lista – Tevékenységre gazdálkodásra vonatkozó adatok
  Adat Adatfelelős Elérhetőség Frissítés Megőrzés
1.   A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja   koordinációs vezető nem releváns A kifizetést követő 8 napon belül az előző állapot nem törölhető
2. Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja projektmenedzser nem releváns A kifizetést követő 8 napon belül az előző állapot nem törölhető

 

Egyedi közzétételi lista – Szervezetre, működésre vonatkozó adatok
  Adat Adatfelelős Elérhetőség Frissítés Megőrzés
1. Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott szolgáltatások kormányzati funkciók szerinti besorolása. koordinációs vezető Kormányzati funkciók A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 5 évig
2. Tanúsítványok Minőségirányítás Tanúsítvány           Minőségpolitika A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő