Címlap Közérdekű adatok

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Hivatalos oldala

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis
Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Feltöltés dátuma Frissítés Megőrzés Letöltés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2013.04.01 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő letöltés Döntéselőkészítő osztály
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 2013.04.25 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Alapító Okirat Igazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 2013.04.01 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő letöltés Döntéselőkészítő osztály
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend - - - Intézményünk vonatkozásában nem releváns -
5. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjait - - - Intézményünk vonatkozásában nem releváns -
6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 2018.01.10 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő letöltés Igazgatóság
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. 2017.05.01 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Adatvédelmi szabályzat Igazgatóság
SZMSZ
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 2014.04.01 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Térítési szabályzat Igazgatóság
3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. - -

Várólisták

Szabályzat

Döntéselőkészítő osztály
4. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. - - - Jelenleg nincs -
5. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 2017.12.22 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Vezetői állások Igazgatóság
6. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai ( Feltöltés alatt ) - - ( Feltöltés alatt ) Döntéselőkészítő osztály
7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 2015.12.07
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
letöltés
Döntéselőkészítő osztály
8. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2013- - - letöltés Döntéselőkészítő osztály
9. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. 2013- - - letöltés Döntéselőkészítő osztály
10. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. - - - Intézményünk vonatkozásában nem releváns -
11. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. - - - Intézményünk vonatkozásában nem releváns -
12. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek - - - Intézményünk vonatkozásában nem releváns -
III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója. 2017.07.31 - letöltés Igazgatóság
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. 2014- - letöltés Igazgatóság
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. - - Intézményünk vonatkozásában nem releváns -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 2016- - letöltés Igazgatóság
5. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 2017.07.20 - Lezárult pályázatok Igazgatóság
6. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2016- - letöltés -
7. Közbeszerzési szabályzat Éves terv - - ( Feltöltés alatt ) -

Módosítás dátuma: 2018.02.19